top of page
Tüzük

a. Derneğin Adı:

Madde 1. Derneğin adı: "Ege Hematoloji Onkoloji Derneği "dir.

Merkezi:

Madde 2. Derneğin merkezi "İZMİR”dedir.

b. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

Madde 3. Derneğin temel amacı, Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkemizdeki hematoloji ve medikal onkoloji alanlarında faaliyette bulunmak, toplantılar düzenlemek, çok merkezli deneysel ve klinik araştırmalar yapmak, üyelerini araştırmalara toplantılara katılım ve yurt içi ve yurt dışı eğitimler konusunda desteklemek, Hematoloji ve Onkoloji alanında yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile bilim adamları arasında iletişimi sağlamak, bu alanda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları geliştirmek ve desteklemek, böylece, Türk Hematoloji ve Onkolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Ege Bölgesi’ nde hematoloji ve onkoloji kliniklerine hasta bakımı ve tedavi konularında destek sağlamak; teknik ve bilimsel donanımların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Dernek bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapar:

 • Üyelerin ve Derneğin faaliyet alanı ile ilgili bilim dallarında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların mesleki açıdan gelişimlerini ve gereksinimlerini karşılamaları için; ihtiyaç duydukları ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantı, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

 • Dernek Genel Kurul’u tarafından belirlenecek tarihte her yıl düzenli olarak “Ege Hematoloji-Onkoloji Sempozyumu(EHOS) veya Ege Hematoloji-Onkoloji Kongresini(EHOK) düzenlemek;

 • Derneğin amaçları doğrultusunda üyelerine ve uygun görülen kişilere çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak, bilimsel toplantılara katılabilmeleri için maddi ve manevi destek sağlamak;

 • Hematoloji kliniği, Onkoloji kliniği ve birlikte çalışılan diğer bilim dallarına eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında destek sağlamak; teknik ve bilimsel donanımların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 • Hematoloji ve Onkoloji eğitiminde belli standartları sağlamak için ilgili yurt içi ve yurt dışı özel veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve destek almak;

 • Bilimsel içerikli projeler geliştirmek ve uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak yurt içi ve yurt dışı özel veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve destek almak;

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren dernek ve milletler arası kuruluşlarla ilişki kurmak, iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve onlara üye olmak;

 • Hematoloji ve Onkoloji alanlarında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek almak, burs ve ödüller vermek

 • Amacına uygun dergi, gazete, bilgisayar yazılımı ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü materyalleri, üyelerin ve ilgili kişilerin eğitimi amacıyla, yayınlamak ve dağıtmak;

 • Derneğin amacını gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bülteni çıkarmak;

 • Halka mümkün olan en yüksek standartta, çağdaş bilimin gereklerine uygun, etkin, verimli, kaliteli tedavi ve sağlık hizmeti sunulabilmesi için halk ve sağlık çalışanlarının eğitimine katkıda bulunmak

 • Amaçları doğrultusunda her türlü ayni, nakdi bağışlar ve gönüllü hizmetler kabul etmek, Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görüldüğü takdirde vakıf ve iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak;

 • Amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelip, birlik beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane ve benzeri gibi yerleri açmak, bu amaçlarla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzumu halinde satmak ve bunları işletmek için gereken personeli temin etmek;

 • Derneğe gelir sağlamak için veya üyeler arası beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, piyango, sergi, gezi, spor ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;

 • Derneğin amacı ile ilgilisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak;

 • Amacına uygun her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapmak.

 

c. Derneğe üyelik koşulları ve üyeler

Madde 4:Üyelerin Belirlenmesi:

 • Medeni haklara sahip olan,  Hematoloji uzmanı, Medikal Onkoloji uzmanı, Hematoloji yan dal asistanı, Medikal onkoloji yan dal asistanı ve İç Hastalıkları Asistanı ve Uzmanı Hekimler derneğe üye olabilirler.

 • Hematoloji yan dal asistanları, onkoloji yan dal asistanları, iç hastalıkları asistanları ve iç hastalıkları uzmanları derneğin her türlü bilimsel faaliyetlerine katılabilir ve asil üyelere tanınan dernek olanaklarından yararlanırlar. Bununla birlikte, dernek genel kurulunda oy kullanma hakları yoktur ve yönetim kuruluna ya da derneğin idari kurullarına üye olamazlar.

 • Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

 • Üye olmak isteyenler bir dilekçe ve üyelik koşullarına uygun olduklarını gösteren belgeler ile dernek Başkanlığına başvururlar. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteği reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

 • Kabul edilenlerin üyelik işlemi giriş ücreti ve yıllık aidatın ödenmesi ile tamamlanır.

 • Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur. 

 • Derneğin iki tür üyesi vardır:

i.    Asil Üye
ii.   Onursal üye
i.          Asil Üyelik şartları:

 • Madde 4’de belirtilen koşulları sağlamak,

 • Dernekler yasasına göre dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,

 • Derneğin kurucu üyeleri asil üyedir.

 • Onursal Üyelik şartları:
  Madde 4’de belirtilen koşulları sağlayan ve hematoloji veya onkoloji uzmanı olmamalarına karşın, İç Hastalıkları, hematoloji ve medikal onkoloji bilimi ile ilişkili bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel veya ekonomik çalışmalar yapan kişiler ile derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan, yönetim kurulu kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Onursal üyeler derneğin her türlü bilimsel faaliyetlerine katılabilir ve asil üyelere tanınan dernek olanaklarından yararlanırlar. Bununla birlikte, dernek genel kurulunda oy kullanma hakları yoktur ve yönetim kuruluna ya da derneğin idari kurullarına üye olamazlar.

Üyelikten Çıkma
Madde 5:Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 6. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

d.         Derneğin Organları, Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Madde 7.Derneğin organları şunlardır:
a. Genel kurul
b. Yönetim kurulu
c. Denetleme kurulu
d. Disiplin kurulu.

GENEL KURUL

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 8. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf ve iktisadi işletmeler kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Genel Kurul’un toplanma zamanı                                                                                 
Madde 9. Genel kurul iki yılda bir kez Kasım ayı içinde olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı yönetim kurulunca yapılır. Denetleme kurulunun veya yönetim kurulunun göstereceği lüzum veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurulun yönetim kurulu tarafından 30 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu bu görevi yerine getirmezse, disiplin kurulu veya toplantıyı isteyenlerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir.

 

Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı Usulü:
Madde 10. Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi üyelere yönetim kurulunca en az on beş gün önceden duyurulur. Toplantı duyurusunun ne şekilde yapılacağı yönetim kurulunca belirlenir. Bu duyuruda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da belirtilir. Bu iki toplantı tarihi arasında en az bir hafta olmalıdır.
Toplantı bir sebeple ileriye bırakılırsa, bu durum sebepleri de belirtilerek ikinci bir duyuru ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. İkinci toplantı ilk toplantı esasına göre yürütülür.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Madde 11.Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Toplantı ve Görüşme Usulleri:
Madde 12. Toplanma çoğunluğu sağlanınca durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Önce toplantıyı yönetmesi için bir başkan, daha sonra bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Genel kurulu, genel kurul başkanı, onun geçici olarak yokluğunda başkan vekili yönetir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekili ile imzalarlar. Bu tutanak ve ekleri toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Oy kullanma Usul ve Şekilleri
Madde 13. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 14- Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, ikinci başkan, genel sekreter, araştırma sekreteri sayman ve üye’yi belirler. 

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.


1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

DENETLEME KURULU


Denetleme Kurulunun Teşkili
Madde 16. Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 3 üyeden oluşur. Ayrıca 3 de yedek üye seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi iki yıldır. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet edilir ve durum yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir.
Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
Denetleme kurulu en az altı ayda bir toplanır. Denetleme kurulunda, yönetim kurulunda uygulanan usuller uygulanır.

Görev ve yetkileri
Madde 17. Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a. Defterler ve belgeler üzerinde en az üç ayda bir inceleme yapmak ve hazırlayacağı raporu genel kurula sunmak.
b. Yıllık bütçe taslakları hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirmek.
c. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Disiplin cezaları:
Madde 18. Disiplin cezaları şunlardır:
a. Sözlü uyarı
b. Yazılı uyarı

Disiplin cezalarına itiraz süresi ve şekli:
Madde 19. Otuz gün içinde yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula yazılı olarak ceza hakkında itiraz edilebilir.

Dernek Müdürlüğü:
Madde 20. Dernek işleri gerektirdiği taktirde yönetim kararı ile dernek işlerinin yürütülmesi için bir müdürle, yeteri kadar personel görevlendirilebilir. Bu görevlerin gönüllü hizmetle karşılanması esastır. Ancak gerekirse bu görevler ücretli memurlarca da yürütülebilir.

 

Muhasebe İşleri:
Madde 21. Derneğin muhasebe işleri muhasip üye ve yönetim kurulunca belirlenen dernek muhasebecisi tarafından yürütülür. Defterler ve belgeler usulüne uygun olarak ve her an denetime hazır bir biçimde düzenlenir.

Harcama Usulleri:
Madde 22. Yönetim kurulunca karar altına alınan veya işbirliği yapılması gereken harcamalar yönetim kurulunca belirlenen muhasip üye tarafından yapılır. Günlük harcamalar için yönetim kurulunca belirlenen bir veya birkaç mutemede avans verilebilir. Bu mutemet almış olduğu avanslardan yapmış olduğu harcamalara ait belgeleri muhasibe teslim ederek mahsup yaptırmak zorundadır. Mutemetlere verilecek avansın miktarı ve mahsup süresi yönetim kurulunca belirlenir.

 

e.         Derneğin Gelirleri:
Madde 23. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2- Yurt içi ve yurt dışı özel veya tüzel kişi ve kuruluşların kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar ile bu gibi kuruluşlarla yapılacak işbirliği kapsamında derneğe aktarılacak fonlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

 

f.         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları
Madde 24. Dernekte, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak işletme hesabı ya da bilanço esasına göre defter tutulur.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü
Madde 25. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler
Madde 26. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki
Madde 27.
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 28.
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında(31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

g.         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 29. Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri
Madde 30
. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi
Madde 31.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Madde 32.
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi
Madde 33.
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 34.
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

 

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirim
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi
Madde 35.
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri        
Madde 36.
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 37.
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Madde 38.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ege Hematoloji ve Onkoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği
Madde 39.
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı       :                        Görev Ünvanı              :
Güray SAYDAM                              Başkan
Bülent KARABULUT                        İkinci Başkan
Fahri ŞAHİN                                  Genel Sekreter
Şaziye Burçak KARACA                   Araştırma Sekreteri
Veliddin Canfeza SEZGİN                Sayman
Filiz VURAL                                   Üye
Nur SOYER                                   Üye

Bu tüzük 39 (otudokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.


Adı ve Soyadı       :                         Görev Ünvanı              :
Güray SAYDAM                               Profesör Doktor
Bülent KARABULUT                         Profesör Doktor
Fahri ŞAHİN                                   Profesör Doktor
Şaziye Burçak KARACA                    Doçent Doktor
Veliddin Canfeza SEZGİN                 Profesör Doktor
Filiz VURAL                                    Doçent Doktor
Nur SOYER                                    Uzman Doktor

bottom of page